021-88342910

نوع شناسي كاربردهاي تصميم گيري چند معياره (MCDA) در تصميم گيريهاي مالي

حسنعلی آقاجانی- عباس نامدار علی آبادی- عیسی نیازی- رامین میهن دوست

1388

وضعیت: موجود

‎۲٬۰۰۰ تومان
.
‎۲٬۰۰۰ تومان
تعداد:

چكيده
در طول چند دههي اخير، پيچيدگي تصميمات مالي به سرعت افزايش پيدا كرده است، لذا اهميت توسعه و اجراي تكنيكهاي تحليلي كارا و پيچيده براي حمايت و كمك به تصميم گيريهاي مالي به خوبي روشن شده است. كاربرد هاي تصميم گيري چند معياره (MCDA) و رشته تحقيق در عمليات پيشرفته ، به تصميم گيرندگان مالي (DM) و تحليلگيران ، طيف گستردهاي از روششناسي ها را ارائه ميدهد كه با پيچيدگي هاي تصميمات مالي تناسب دارد. هدف اين مقاله، بيان كاربردهاي MCDA در زمينه مالي و كاربردهاي آن در جهان واقعي ميباشد.در طي مقاله ويژگي چند معياره بودن تصميمات مالي بررسي شد و سپس الگوي تصميم گيري چند معياره شرح داده شد و پس از آن كاربردهاي MCDA در تصميم گيري مالي بيان گرديد كه عبارتند از: ارزيابي ورشكستگي و ريسك اعتباري، انتخاب و مديريت پرتفوي، ارزيابي عملكرد شركت، ارزيابي سرمايه گذاري، تصميمات سرمايه مخاطرهآميز، ارزيابي ريسك كشور، برنامهريزي مالي و پيش بيني ادغام و خريد شركتها. روش هاي ،MCDA آينده اي اميدبخش را در زمينه مديريت مالي نويد ميدهد، زيرا آنها چهارچوبي واقعگرا براي حل مسائل ارائه ميدهند.

واژگان كليدي
كاربردهاي تصميم گيري چند معياره، امور مالي، بهينه سازي چند هدفه، تحليل تفكيك اولويتها، كاربردها

نظر خود را بنویسید

نویسنده حسنعلی آقاجانی- عباس نامدار علی آبادی- عیسی نیازی- رامین میهن دوست
محل ارایه (کنفرانس) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
تعداد صفحات 8
تاریخ انتشار 1388