راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها

انجمن بین المللی مدیریت پروژه PMI

علی بیاتی

بهار 1393

‎۹٬۵۰۰ تومان
تحقیقات اخیر نشان می دهد پروژه هایی که برای ایجاد تغییر در سازمان ها یا برای بهبود توانایی سازمان تعریف می شوند، چهارمین نوع از متداول ترین پروژه هایی هستند که سازمان ها بر عهده می گیرند. علی رغم این نتیجه، موضوع شگفت انگیز آن است که تنها از هر پنج سازمان، یک سازمان به طور رسمی شیوه های مدیریت تغییر سازمانی را به کار می گیرند. هم چنین یافته های دیگر نمایان گر آن است که سازمان هایی که نرخ موفقیت ان ها در اجرای طرح ها و پروژ هایشان بیش از میانگین بوده است، سازمان هایی بوده اند که از شیوه های مدیریت تغییر سازمانی استفاده کرده اند. این دو نتیجه اهمیت وجود سیستم ها یا روش های مدیریت تغییر را دو چندان می کند. به همین دلیل، انجمن مدیریت پروژه راهنمای عملی مدیریت تغییردر سازما ن ها را تهیه و ارائه نمود.
تعداد:
تحقیقات اخیر نشان می دهد پروژه هایی که برای ایجاد تغییر در سازمان ها یا برای بهبود توانایی سازمان تعریف می شوند، چهارمین نوع از متداول ترین پروژه هایی هستند که سازمان ها بر عهده می گیرند. علی رغم این نتیجه، موضوع شگفت انگیز آن است که تنها از هر پنج سازمان، یک سازمان به طور رسمی شیوه های مدیریت تغیی سازمانی را به کار می گیرند. هم چنین یافته های دیگر نمایان گر آن است که سازمان هایی که نرخ موفقیت ان ها در اجرای طرح ها و پروژ هایشانبیش از میانگین بوده است، سازمان هایی بوده اند که از شیوه های مدیریت تغییر سازمانی استفاده کرده اند. این دو نتیجه اهمیت وجود سیستم ها یا روش های مدیریت تغییر را دو چندان می کند. به همین دلیل، انجمن مدیریت پروژه راهنمای عملی مدیریت تغییردر سازما ن ها را تهیه و ارائه نمود. راهنمای عملی مدیریت تغییردر سازما ن ها، سند مکمل استانداردهای اصلی انجمن مدیریت پروژه می باشد. فارغ از اندازه یا بلوغ مدیریت پروژه سازمانی در یک سازمان، این راهنما تشریح می کند که مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه چگونه باید شیوه موثر مدیریت تغییر را ارتقاء بخشند، به طوری که استراتژی بتواند به صورت اثربخش و مناسب اجرا شود.

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب Managing Change in Organizations: A Practice Guide
شابک 9786006227962
تاریخ انتشار بهار 1393
تعداد صفحات 192
نویسنده انجمن بین المللی مدیریت پروژه PMI
مترجم علی بیاتی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری